Varga Attila blogja

2019.feb.04.
Írta: VAttila Szólj hozzá!

2018. évi vagyonnyilatkozatom

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

unnamed_1.jpg

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata Bevezető

Tekintettel arra, hogy az emberiség családja minden egyes tagja méltóságának, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogainak elismerése alkotja a szabadság, az igazság és a béke alapját a világon,

 

 

 

Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezetett, és hogy az ember legfőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyőződése szabad lesz,

Tekintettel annak fontosságára, hogy az emberi jogokat a jog uralma védelmezze, nehogy az ember végső szükségében a zsarnokság és az elnyomás elleni lázadásra kényszerüljön,

Tekintettel arra, hogy igen lényeges a nemzetek közötti baráti kapcsolatok kifejeződésének előmozdítása,

Tekintettel arra, hogy az Alapokmányban az Egyesült Nemzetek népei újból hitet tettek az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők egyenjogúsága mellett, valamint kinyilvánították azt az elhatározásukat, hogy elősegítik a szociális haladást és nagyobb szabadság mellett jobb életfeltételeket valósítanak meg,

Tekintettel arra, hogy a tagállamok kötelezték magukat arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttműködve biztosítják az emberi jogok és alapvető szabadságok általános és tényleges tiszteletbentartását,

Tekintettel arra, hogy a jogok és szabadságok mibenléte tekintetében közös felfogás kialakításának a legnagyobb jelentősége van az említett kötelezettség maradéktalan teljesítésének szempontjából a közgyűlés kinyilvánítja az emberi jogok egyetemleges nyilatkozatát mint azt a közös eszményt, amelynek elérésére minden népnek és minden nemzetnek törekednie kell abból a célból, hogy minden személy és a társadalom minden szerve, állandóan szem előtt tartva a jelen Nyilatkozatot, oktatás és nevelés útján előmozdítsa e jogok és szabadságok tiszteletbentartásának kifejlesztését, valamint azoknak fokozatosan megvalósuló hazai és nemzetközi jogszabályok útján történő általános és tényleges alkalmazását és elismerését mind a tagállamok népei között, mind pedig a joghatóságuk alatt álló területek népei között.

1. cikk

Minden. emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek.

2. cikk

Mindenki, bármely megkülönböztetésre, nevezetesen fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy bármely más véleményre, nemzeti vagy társadalmi eredetre, vagyonra, születésre, vagy bármely más körülményre való tekintet nélkül hivatkozhat a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított összes jogokra és szabadságokra. Ezenfelül nem lehet semmiféle megkülönböztetést tenni annak az országnak, vagy területnek politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján sem, amelynek a személy állampolgára, aszerint, hogy az illető ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem autonóm vagy szuverenitása bármely vonatkozásban korlátozott.

3. cikk

Minden személynek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

4. cikk

Senkit sem lehet rabszolgaságban, vagy szolgaságban tartani, a rabszolgaság és a rabszolgakereskedés minden alakja tilos.

5. cikk

Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy bánásmódnak alávetni.

6. cikk

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék.

7. cikk

A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.

8. cikk

Minden személynek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapvető jogokat sértő eljárások ellen a hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni.

9. cikk

Senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, őrizetbe venni vagy száműzni.

10. cikk

Minden személynek teljesen egyenlő joga van arra, hogy ügyét független és pártatlan bíróság méltányosan és nyilvánosan tárgyalja, s ez határozzon egyrészt jogai és kőtelezettségei felől, másrészt minden ellene emelt bűnügyi vád megalapozottsága felől.

11. cikk

 1. Minden büntetendő cselekménnyel vádolt személyt ártatlannak kell vélelmezni mindaddig, amíg bűnősségét nyilvánosan lefolytatott perben, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett, törvényesen megállapítják.
 2. Senkit sem szabad elítélni oly cselekményért vagy mulasztásért, amely elkövetése pillanatában a hazai jog vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendő cselekmény. Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a büntetendő cselekmény elkövetése pillanatában volt alkalmazható.

12. cikk

Senkinek magánéletébe, családi ügyeibe, lakóhelye megválasztásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, sem pedig becsületében vagy jó hírnevében megsérteni. Minden személynek joga van az ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben a törvény védelméhez.

13. cikk

 1. Az államon belül minden személynek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani.
 2. Minden személynek joga van minden országot, ideértve saját hazáját is, elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni.

14. cikk

 1. Minden személynek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és a más ország nyújtotta menedéket élvezni.
 2. Erre a jogra nem lehet hivatkozni közönséges bűncselekmény miatti. kellőképpen megalapozott üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétes tevékenység esetében.

15. cikk

 1. Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.
 2. Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.

16. cikk

 1. Mind a férfinak, mind a nőnek a házasságra érett kor elérésétől kezdve joga van fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül házasságot kötni és családot alapítani. A házasság tekintetében a férfinak és a nőnek mind a házasság tartama alatt, mind a házasság felbontása tekintetében egyenlő jogai vannak.
 2. Házasságot csak a jövendő házastársak szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni.
 3. A család a társadalom természetes és alapvető alkotó eleme és joga van a társadalom, valamint az állam védelmére.

17. cikk

 1. Minden személynek, mind egyénileg, mind másokkal együttesen joga van a tulajdonhoz.
 2. Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.

 

18. cikk

Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához, ez a jog magában foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát.

19. cikk

Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.

20. cikk

 1. Minden személynek joga van békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz.
 2. Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kötelezni.

21. cikk

 1. Minden személynek joga van a hazája közügyeinek igazgatásában akár közvetlenül, akár szabadon választott képviselői útján való részvételhez.
 2. Minden személynek egyenlő feltételek mellett joga van saját hazájában közszolgálati állásokra való alkalmazásához.
 3. A közhatalom tekintélyének alapja a nép akarata; ez az akarat egyenlő szavazati jog és titkos szavazás vagy a szavazás szabadságát ezzel egyenértékűen biztosító eljárás alapján időszakonként tartandó tisztességes választáson kell hogy kifejezésre jusson.

 

22. cikk

Minden személynek mint a társadalom tagjának joga van a szociális biztonsághoz; minden személynek ugyancsak igénye van arra, hogy -az államok erőfeszítései és a nemzetközi együttműködés eredményeképpen és számot vetve az egyes országok szervezetével és gazdasági erőforrásaival- a méltóságához és személyiségének szabadon való kifejlődéséhez szükséges gazdasági, szociális és kulturális jogait kielégíthesse.

23. cikk

 1. Minden személynek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez.
 2. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga.
 3. Mindenkinek, aki dolgozik, olyan méltányos és kielégítő fizetéshez van joga, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít és amelyet megfelelő esetben a szociális védelem összes egyéb eszközei egészítenek ki.
 4. Minden személynek joga van a pihenéshez, a szabad időhöz, nevezetesen a munka időtartamának ésszerű korlátozásához, valamint az időszakonkénti fizetett szabadsághoz.

 

24. cikk

Minden személynek joga van a pihenésre és szabadidőre, beleértve a munkaidő ésszerű korlátozását és az időszakos fizetett szabadságot.

25. cikk

 1. Minden személynek joga van saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, nevezetesen élelemhez, ruházathoz, lakáshoz, orvosi gondozáshoz, valamint a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, joga van a munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetére szóló, valamint mindazon más esetekre szóló biztosításhoz, amikor létfenntartási eszközeit akaratától független körülmények miatt elveszíti.
 2. Az anyaság és a gyermekkor különleges segítséghez és támogatáshoz adnak jogot. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, ugyanabban a szociális védelemben részesül.

26. cikk

 1. Minden személynek joga van a neveléshez. A nevelésnek, legalábbis az elemi és alapvető oktatást illetően, ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás kötelező. A technikai és szakoktatást általánossá kell tenni; a felsőbb tanulmányokra való felvételnek mindenki előtt -érdeméhez képest- egyenlő feltételek mellett nyitva kell állnia.
 2. A nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletbentartásának megerősítésére kell irányulnia. A nevelésnek elő kell segítenie a nemzetek, valamint az összes faji és vallási csoportok közötti megértést, türelmet és barátságot, valamint az Egyesült Nemzetek által a béke fenntartásának érdekében kifejtett tevékenység kifejlődését.
 3. A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.

 

27. cikk

 1. Minden személynek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a művészetek élvezéséhez, valamint a tudomány haladásában és az abból származó jótéteményekben való részvételhez.
 2. Mindenkinek joga van minden általa alkotott tudományos, irodalmi és művészeti termékkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.

 

28. cikk

Minden személynek joga van ahhoz, hogy mind a társadalmi, mind a nemzetközi viszonyok tekintetében olyan rendszer uralkodjék, amelyben a jelen Nyilatkozatban kinyilvánított jogok és szabadságok teljes hatállyal érvényesülhessenek.

29. cikk

 1. A személynek kötelességei vannak a közösséggel szemben, amelynek keretében egyedül lehetséges a személyiség szabad és teljes kifejlődése.
 2. Jogainak gyakorlása és szabadságainak élvezete tekintetében senki sincs alávetve más korlátozásnak, mint amelyet a törvény kizárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és tiszteletbentartásának biztosítása érdekében, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek kielégítése érdekében megállapít.
 3. Ezeket a jogokat és szabadságokat semmi esetre sem lehet az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni.

 

30. cikk

A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az valamely állam, valamely csoport, vagy valamely egyén részére bármilyen jogot adna arra, hogy az itt kinyilvánított jogok és szabadságok megsemmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki, vagy ilyen cselekményt elkövessen.

 

Forráshttps://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=hng

Egy képviselői napom, a teljesség igénye nélkül.

Kattintson a videóra 


Hiszem, hogy a demokrácia, a politika jó dolog, ha kellő alázattal és kitartással veszünk benne részt.
Hiszem, hogy a demokrácia nem egy távoli és megközelíthetetlen valami, hanem a hétköznapunk része, ezért 3-5 perces filmekkel fogok alkalmanként jelentkezni, amiből kicsit többet tudhatnak meg a képviselői munkámról.
Nem szakmám a filmezés, ezért kérem nézzék el nekem a profizmus hiányát, de igyekszem jól fogyasztható médiatartalommal jelentkezni 

Közösek az ügyeink, ezért szóljanak is bele!
Várom mindannyiók kérdéseit,észrevételeit.

Bátor ember vagyok?

Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti kampánykörútjának 19. kerületi állomásán a Kispesti Művelődési Otthonban az estét felvezető Barabás Richárd egy meglepetéssel is szolgált: ott jelentette be, hogy én leszek a Párbeszéd képviselőjelöltje a 2018-as országgyűlési választáson a Budapest 9.számú választókerületben.

img_8513.jpg 

A bejelentést megelőző néhány mondatban azt mondta, nem kevés bátorság kell ahhoz, hogy valaki felvegye a harcot a jövő évi választásokon a Fidesz jelöltjeivel. Nem kevés bátorság kell ahhoz, hogy valaki egy választókerületben kiálljon a jelenlegi kormánypárt jelöltje ellen. Nem kevés bátorság kell hozzá, mert már most megmutatkozik, hogy milyen lejárató kampányra, milyen karaktergyilkosságra kell felkészülnie.

Nem tudom, hogy bátor ember vagyok-e? Egyet tudok, hogy felveszem a kesztyűt a Fideszes jelölt ellen. Ha ez bátorság, akkor igen, bátor vagyok.

Hogy miért teszem? Hogy miért kezdtem politizálni és miért politizálok még mindig?

A családomért, a gyerekeimért kezdtem sok évvel ezelőtt. Azért mentem önkéntesként plakátot ragasztani és kampányolni, mert olyan országot akartam, ahol a családom és a gyerekeim megtalálják a boldogulásukat, hogy olyan oktatásban és egészségügyi ellátásban részesüljenek, ami biztonságos jövőt nyújt.

Amit elterveztem, még nem sikerült megvalósítani, sőt az ország még élhetetlenebbé vált, még megosztottabb lett, ezért politizálok még mindig és azért fogok dolgozni, hogy ez megváltozzon.

Önkormányzati képviselőként Kispesten igyekszek úgy politizálni, hogy a lakosságot minél jobban bevonjam a döntéselőkészítésbe, az őket érintő kérdésekbe és az Országgyűlésben ugyanígy tenném. Kiemelkedő figyelmet fordítanék a hátrányos helyzetben lévőkre, a szociálisan rászorultakra, akiknek gondjairól jelenlegi munkám során, mint a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke, egyre mélyebb ismeretekkel rendelkezek.

Együtt kezdtem politizálni a párt miniszterelnök-jelöltjével, Karácsony Gergellyel, volt és van elképzelésünk, hogy az országnak merre kellene haladnia. Ezeket az elveket ő Zugló polgármestereként valóra váltja. Mert tudja és vallja a Párbeszéd szlogenjét, hogy Tenni kell! 

Tenni kell. Tenni kell azért, hogy a következő parlamenti választáson a jelenlegi hatalmat leváltsuk és egy jobb ország építésébe kezdhessünk. Hiszek az összefogás erejében, ez megmutatkozott a legutóbbi önkormányzati választáson, amikor Kispesten egy baloldali összefogás eredményeként kényelmes többséget értek el a demokratikus erők.

 

Nem tudom, hogy bátor ember vagyok-e? Egyet tudok, hogy felveszem a kesztyűt a Fideszes jelölt ellen. Ha ez bátorság, akkor igen, bátor vagyok.

parbeszed_logo_rgb.png

Beszélgetés Karácsony Gergellyel

Kellemes és értékes beszélgetés résztvevői voltak tegnap este azok, akik eljöttek a kispesti Párbeszéd Tere programjára. Karácsony Gergely a Párbeszéd társelnöke, Zugló polgármestere volt a vendég immár másodszor.

 

Szokatlan formában indult a beszélgetés. A moderátor megkérte a jelenlevőket, hogy néhány szóval mondják el, mit tudnak a Párbeszédről, mit tudnak Karácsony Gergelyről, amivel már az elején mindenki aktív részese lett az estének.

Sok mindent megtudtunk az alapjövedelemről, a négynapos munkahétről az oligarcha adóról kidolgozott programról.

Elfogadhatatlan, hogy ma Magyarországon a legnehezebb helyzetben azok vannak, akik a legkiszolgáltatottabbak: a nők és a gyerekek. Az alapjövedelem mindenkinek jár - nem feltétlenül feltétel nélkül - így azok is ellátáshoz jutnak, akik szégyenérzetből, bármi más okból titkolják rászorultságukat. Egy biztonságos komfortzónába juttathatja az embereket, ahonnan esélyük van a tovább lépésre.

A jelenlegi kormány nagyon szélesre és intézkedéseivel egyre szélesebb nyitja az ollót a szegények és a gazdagok között. A Párbeszéd célja az olló alsó szárának jelentős emelése, a felső szárának csökkentése.

Szó esett még áfáról, munkabéreket sújtó adókról, az önkormányzatok feladatairól, az önkormányzatiság jövőjéről, a zuglói időközi választásról - amin a polgármester reményei szerint győz a baloldal -, az oligarchákról, az előválasztás elszalasztott lehetőségéről.

Pedig az összefogás szükséges. Anélkül nem lehet az Orbán kormányt leváltani, mert egyik ellenzéki pártnak sincs a zsebében a bölcsek köve. A politikai összefogás mellett szükséges a társadalmi összefogás is mindannyiunk érdekében. Mert mindenki számít!

 

A jelenlévők végig aktív részesei voltak  a beszélgetésnek. Konkrét kérdéseket tettek fel a programok megvalósításáról, egy kormányváltás utáni feladatokról, kritikát fogalmaztak meg a jelenlegi ellenzék tevékenységéről.

 

A közel három órás program zárásaként - mintegy keretbe foglalva az estét - a moderátor kérte a jelenlévőket, hogy 1-2 mondatban mondják el, mit visznek magukkal a beszélgetésből.

 

Valamennyi ott lévő szerint jó volt együtt lenni, jó volt megismerni egymás véleményét, jó volt elmondani, hogy mit gondolunk, jó volt meghallgatni a kérdésre adott válaszokat, jó, hogy  kíváncsiak vagyunk egymásra. Mert szükség van az ilyen kis közösségekre, az ilyen körben tartott beszélgetésekre, véleménycserékre.

Mert mindenki számít!Írta: Veréczi Zsuzsa

A legújabb találmány graffitizés ellen.

A bejegyzést követő friss hír, hogy elbontották a tákolmányt, de őrbódét nem helyeztek ki a munkáltatók.

A napokban kiderítettem, hogy a gyorsforgalmi út mellett posztoló emberek a metró vasútbiztonsági szolgálatához tartoznak, és a graffitizés megakadályozása a feladatuk.

A Facebookon többen aggodalmukat fejezték ki az ott dolgozók munkakörülményei iránt, ezért ma a Párbeszéd Magyarországért kispesti tagjai társaságában négy adag meleg étellel látogattam meg az ott dolgozókat. A beszélgetés során kiderült, hogy ők elégedettek a munkakörülményeikkel, a felajánlást megköszönték, de nem fogadták el.

Érdeklődésemre elmondták, feladatuk megakadályozni, hogy valaki átmásszon a kerítésen, valamint gátat szabni a metrószerelvények rongálásának, graffitizésének.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy ha valaki a kerítést átmászva metrószerelvényt szeretne graffitizni, az a sínek között járva súlyos és életveszélyes áramütést szenvedhet el.

Minden tiszteletem a vagyonőröké, de arról győződtem meg, hogy méltatlan körülmények között végzik a feladatukat. A képeken is látható, őrbódénak sem nevezhető tákolmány “védi” őket a metsző széltől, az esőtől, a hótól és az eljövendő kánikulától.

A munkáltatóik emberségére és a nyilvánosság meggyőző erejére számítva arra kérem a vagyonőrök feletteseit, hogy az időjárás viszontagságaitól óvó építményt biztosítsanak a dolgozóik számára

Ellenőrizhető képviselői munka

3.JPGAz önkormányzati képviselők a ma egyhangúlag elfogadott előterjesztésem alapján a Kispest újságban és a kispest.hu internetes oldalon közzétehetik az éves beszámolójukat.

Fontos, hogy Kispest lakói könnyen tudjanak tájékozódni az értük dolgozó képviselők munkájáról, lássák, hogy hol és milyen módon tudják a képviselő munkáját befolyásolni, támogatni.
A javaslatomnak megfelelően, ebben a tájékozódásban fog segíteni Kispest Önkormányzata.

 

 

 

Az előterjesztés szövege:

 

Varga Attila

önkormányzati képviselő

pm_parbeszed_magyarorszagert_logo.jpg

Tárgy:

az önkormányzati képviselők évi beszámolási kötelezettségével kapcsolatos intézkedések

ELőTERJESZTÉS

a Budapest XIX. ker. Kispest  Önkormányzat 2016. január 21-i képviselő-testületi ülésére

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) számos változást hozott a korábbi a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben (Ötv.) rögzítettekhez képest. Többek között új kötelezettségeket írt elő a képviselők részére. Ilyen új kötelezettségként rögzítve lett, hogy

Mötv. 32.§ (2) bekezdés

 1. k) köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről.

A tájékoztatási kötelezettség végrehajtására értelemszerűen az önkormányzat által fenntartott – éppen a tájékoztatásra szolgáló – felületek a legalkalmasabbak: az önkormányzati újság és az önkormányzat honlapja.

Javaslom ezért, hogy a kerületi képviselőknek ezeken a felületeken biztosítsunk helyet, hogy az éves beszámolójukat közzé tegyék, így a kerület lakossága, a választópolgárok ezeket meg tudják találni, el tudják olvasni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kispest Önkormányzata úgy határoz, hogy

1.

Kispest Önkormányzata hivatalos és nyilvános honlapján (kispest.hu web oldalán) helyet ad a képviselők éves beszámolójának. A képviselők által elektronikus úton elküldött beszámolókat a honlapon nyilvánosságra hozza könnyen elérhető, kereshető formában  a képviselőtestület bemutatására szolgáló al-oldalon az egyes képviselőknél.

Határidő: 201. február 29.

Felelős: Polgármester

2.

A Kispest újságban évente egy alkalommal minden képviselőnek helyet biztosít arra, hogy éves beszámolási kötelezettségének eleget tegyen negyed oldal terjedelemben.

Határidő: 2016. február 29.

Felelős: Polgármester 1. Felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a képviselő-testület és szervei szervezeti és rnüködésí szabályzatáról szóló rendelet módosítását, a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének az előző határozatokban foglaltak szerinti lehetőségéről. Határidő a képviselő-testület elé terjesztésre: 2ül6. április 30. Felelős: Polgármester

Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy támogassa javaslataimat!

Budapest, 2016. január 4.

Varga Attila

Budapest XIX. kerületi képviselő

Év végi köszöntő, 2015. december 24.

 

Kedves Barátaim!

Mozgalmas, sokszor embert próbáló év áll mögöttünk és illúzió lenne azt állítani, hogy ez másként lenne jövőre.

Most viszont eljött a belső csend, a megújulás és a béke ideje.

Isten színe előtt magunk vagyunk, de közel sem egyedül. Ezekben a napokban ki-ki a maga hite szerint figyelhet a teremtőjére, önmagára a szeretteire. Ezeket a napokat lenne jó megnyújtani az év összes napjára.

Itt az ideje legfőképpen arra az ünnepre fordítani figyelmünket, aminek ünneplésére Jézus valóban megkért minket.

Ehhez kívánok belső békét és áradó szeretetet.

A szociális ágazatban dolgozók köszöntése a Szociális Munka Napján

Kedves Ünnepeltek!

Ma, a Szociális Munka Napján kiemelt figyelem illeti Önöket, akik a szürke hétköznapokban azt a csodát viszik el a szegény sorban élőkhöz, ami nélkül a bajba jutott kispestiek nehezen tudnának létezni. 

Egy közösséget jól jellemez, miként gondoskodik a szegényekről, az elesettekről. Önök képviselik azt a jó példát, ami azt mutatja meg, hogy valóban senkit nem hagyunk az út szélén.
Önök pontosan tudják, hogy miként lehet és kell segíteni. Önök azok, akik azonnali segítséget adnak, válságokat, konfliktusokat kezelnek, módszereket mutatnak a nagyobb baj megelőzése érdekében. 

A szó nemes értelmében Önök mesterei a szakmának. Olyannyira, hogy egyetemekről és más képző helyekről tanulni jönnek Kispestre. Van mit!

Kispesten jó együttműködés tapasztalható a szociális munka világában tevékenykedő utcai szociális munkások, a családsegítők, a hajléktalanszállók a hivatal szakirodája és más szociális intézmények munkatársai között, amit a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökeként külön köszönök Önöknek!

Az idei évtől Kispest Önkormányzata kitüntető oklevéllel is köszönetet mond a Szociális ágazatban dolgozóknak. Ezúton is szeretnék gratulálni a két kitüntetettnek, de higgyék el, hogy hogy ez az oklevél mindanyióknak szól

A mai ünnepi napon túl, további sok sikert és örömet kívánok a munkájukhoz, és bízom benne hogy továbbra is segíthetem Önöket ebben.

Videó itt megtekinthető

A Párbeszéd Magyarországért (PM) központi október 23-i megemlékezése.

1956-ra emlékezünk.


1956 sok kiváló hőst hozott, és mindenki megtalálhatta volna közülük a legkedvesebbet, melyen keresztül a forradalom valódi nemzeti egységet teremthetett volna. Ma azonban mindenki válogat '56-ból, mindenki kiemeli azt a szereplőt, aki politikai érdekeinek megfelel. Pedig 1956 sokkal gazdagabb volt annál, hogy privatizálni kelljen belőle.
Karácsony Gergely: tíz évvel ezelőtt viszont világossá vált, hogy a magyarok, különböző politikai hisztériáktól felbujtva, képtelenek együtt ünnepelni, képtelenek egymást elfogadni, képtelenek egymás legalapvetőbb szabadságjogai mellett kiállni. A köztársaság lelke akkor már nem volt velünk, ehhez képest már csak formalitás, hogy Orbán Viktor ezt a szót ki is emelte az alaptörvényből.
Karácsony Gergely a Párbeszéd Magyarországért (PM) társelnökének a beszéde után megkoszorúztuk a Duna-parton található Bibó István szobrot.

Fideszes neveletlenség

 

1956 hőseire emlékeztünk Kispesten, az Ötvenhatosok terén. A Himnusz eléneklése után az önkormányzat által szervezett kerületi megemlékezésen Csukás Irén a kerületi POFOSZ elnöke személyes élményét mondta el a közönségnek. Ezt követően Márai Sándor nagyszerű írásait tolmácsolta dalban és prózában a Honvéd Művésegyüttes három tagja, Fazekas Júlia, M.Simon Andrea és Schmidt Ferenc. Igazán ünnephez méltó gondolatok hangzottak el.

A Szózat után a jelen levő  városvezetés, parlamenti és önkormányzati képviselők, politikai pártok, nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények vezetői, magánszemélyek helyezték el a megemlékezés virágait, koszorúit és átvonultak a Templom téren álló 1956-os kopjafához.

A Kispest lakosai által képviselővé választott pártok közül az LMP és a FIDESZ nem képviseltette magát ezen az ünnepségen. Ilyen előfordulhat egyszerű okoknál fogva, de a helyi FIDESZ részéről csak a durva szándékosság figyelhető meg.

Ők külön ünnepeltek, ami rendjén is van. Az viszont szerintem nagyon nincs rendjén, hogy az Ötvenhatosok teréről a Templom térre átsétáló megemlékezőkkel szemben, a FIDESZ frakcióvezetővel az élen, fáklyás vonulással tartottak az Ötvenhatosok terére megemlékezni.

Ez a viselkedésük és a térbeli mozgásuk is jól mutatja, hogy minden alapvető emberi értékkel szembe mennek, együttműködésre képtelenek, csak az elszigetelődés és a háborús szembeállítás gyakorlatát ismerik és alkalmazzák.Tüntetés a méltó megélhetésért

A Város Mindenkié és a Magyar Szegénységellenes Hálózat szervezésében demonstráció zajlott, felhívva a figyelmet a lakhatási válságra és a méltó megélhetés fontosságára. A kispesti Szociális és Lakásügyi Bizottság vezetőjeként azon dolgozom, hogy az Önkormányzat erejéhez mérten minden rászorulónak megérkezzen a segítség. APárbeszéd Magyarországért politikusaként pedig az országosan bevezethető Alapjövedelem megvalósíthatóságáért küzdök.
Köszönöm a civil szervezetek kitartó munkáját, a demonstráció megszervezését!

Beszédet mondtak:

- Szombathy Károly, a Közmunkás Mozgalom a Jövőért csoport képviseletében
- Jász Krisztina, a Magyar Szegénységellenes Hálózat vezetőségi tagja
- Kállai Szilvia, az Ide Tartozunk/ Magyar Szolidaritási Mozgalom, Roma tagozat részéről
- Márkus József, a Magyar Szegénységellenes Hálózat vezetőségi tagja
- Lakatosné Jutka ás Murányi László, A Város Mindenkié csoport aktivistá

Érdekegyeztető fórum a szakszervezetekkel

A bölcsődei, óvodai, iskolai és a szociális területen dolgozókat képviselő szakszervezetek kezdeményezésére létrejött egy érdekegyeztető fórum. Pontosan tudjuk, hogy milyen alacsony bérért dolgoznak ezeken a területeken, ezért az önkormányzat mindent megtesz a hathatós segítségért, holott a tisztességes bérekért az állam tudna mit tenni.

Civil fórum Kispesten

A Kispesten működő több mint 180 civil szervezetből szép számmal képviseltették magukat a civilek. Rátkay Andrea alpolgármester asszony mindenki figyelmébe ajánlotta azt az információs füzetet, amiben a civil szervezetek bemutatkozása és elérhetőségei szerepelnek, ami nagy segítség a tájékozódásban és a kapcsolatfelvételben. Gajda Péter polgármester és Vinczek György alpolgármester tájékoztatta a civil szervezetek vezetőit az önkormányzat munkájáról, valamint válaszoltak a feltett kérdésekre.

Köszönet a bizalomért

nyeresutan1eve.jpgEgy évvel ezelőtt volt az önkormányzati választás. Kispest-Óváros választóinak bizalmából a körzet képviselője lehettem. A Gajda Péter polgármester által vezetett koalíción belül a Párbeszéd Magyarországért politikusaként köszönöm, hogy rám és a baloldali koalícióra szavaztak!

Sok teendőnk volt az elmúlt egy évben.
A városrészben megújult a Jézus Szíve templom előtti tér valamint a Vas Gereben utca Nádasdy utca és Zalaegerszeg utca közötti járdaszakaszának felújítására is sor került.

Köszönöm a választóknak azt a sok beszélgetést, azt a bizalmat ami alapján tudom az Ő "képüket" viselni, az ügyeiket támogatni és megoldani.

A kerület egészét érintően fontos, hogy a törvényi változásokhoz igazodva megalkottuk az új szociális támogatásokat szabályozó rendeletet, ami az elmúlt időszakhoz képest szinten tartja a a támogatások sokféleségét és összegét. Lényeges hogy a kerület működése során a gazdálkodásunk stabil és mentes az adósságtól.

Sok munkánk van még, de jó úton járunk! Hajrá Kispest!

Címkék: Kispest

Pörköltet Mindenkinek

A kispesti főzőversenyen kíváló idő, remek progamok nyagyszerű társaság tette emlékezetessé ezt a vasárnapot. A PM kispesti és 18.kerületi egyesített csapata a "Provanszi marhaegytál" ételt készítette Halpert Dani vezénylésével, ami a zsűritől különdíjat kapott.

Nagyszerű csapatmunka volt, jövőre ismét előrukkolunk valami finomsággal

Íme a recept:

Hozzávalók:
1 kg marhacomb
20 dkg kolozsvári szalonna
20 dkg sárgarépa
1 nagy fej vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
1 paradicsompüré

bors
kakukkfű
50 dkg paradicsom
5 dkg vaj, kevés liszt
1 kis üveg olajbogyó

Elkészítés:
A húst, a szalonnát és a répát kis kockákra vágjuk. A szalonnát kisütjük és kivesszük. A zsírjában megpirítjuk a kockákra vágott marhahúst, majd beletesszük az apró kockákra vágott hagymát, sárgarépát. Kb. 5 percig pirítjuk, utána visszatesszük a szalonnát, beletesszük a paradicsompürét, zúzott fokhagymát és a fűszereket.. Másfél órán át főzzük. Mikor a hús már majdnem teljesen puha, beletesszük a gerezdekre vágott paradicsomot is. Ezután a vajat egy kevés liszttel összekeverjük, és óvatosan a húshoz adjuk. Egy kicsit forrni hagyjuk, és a végén beletesszük az olajbogyót. Ropogós fehér kenyérrel isteni.

Utcáról Lakásba

Kispest baloldali többsége egy igazán baloldali kezdeményezés mellé állt akkor, amikor A Város Mindenkié csoport és az Utcáról Lakásba Egyesület programját elfogadta, és a megkötendő szerződést Gajda Péter polgármester a testület elé vitte, amit a testület egyhangúlag megszavazott.

Az előkészítő munkacsoport vezetőjeként ezt komoly és példaértékű sikernek tekintem.

A Párbeszéd Magyarországért politikusaként pont az ilyen programok reménye miatt léptem koalícióba a többi baloldali párttal.

Az Egyesület munkája igazán most kezdődik, segítsük őket ebben!

"Az Utcáról Lakásba Egyesület programjának lényege, hogy jelenleg használaton kívüli és/vagy rendkívül rossz állapotú önkormányzati bérlakásokat újítanak fel úgy, hogy a felújításokat részben önkormányzati forrásokból, részben pedig adományokból, pályázatokból finanszírozzák. A felújítási munkák után a szociális bérlakásokba ezután korábban hajléktalan bérlők költözhetnek be. Ebben az esetben az első lakást Krisztina és élettársa kapják meg, a második Csorba Erika és János. A lakásba költözés mindkét család esetében hatalmas siker, de Krisztina számára ezzel nem csak az emberhez méltó lakhatás megszerzéséről van szó, hanem arról is, hogy végre esélye lesz újra együtt élni gyermekeivel."